REGULAMIN NABORU

Opublikowano: 2019-06-10 17:37, Numer artykułu: 14024 , Autor: J.Smolibowska

REGULAMIN NABORU NAUCZYCIELI - UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Edu(R)Ewolucja”

w

Szkole Podstawowej nr 14 w Bydgoszczy

 

 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji i uczestnictwa NAUCZYCIELI w Projekcie nr RPKP.10.02.02-04-0028/18 pn. „Edu(R)Ewolucja”, realizowanym w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

 2. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 3. Celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w 25 szkołach podstawowych prowadzących kształcenie ogólne dla których organem prowadzącym jest M. Bydgoszcz, poprzez realizację wysokiej jakości zajęć dla 2 627 uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji 346 nauczycieli w terminie do 30.06. 2021 r.

 4. Projekt realizowany jest w okresie: 01.03.2019 r. – 30.06.2021 r.

 5. O udział w projekcie mogą ubiegać się wyłącznie nauczyciele uczący w szkołach objętych projektem, będący nauczycielami I i/lub II etapu edukacji.

 

 1. Wybór nauczycieli - uczestników/uczestniczek projektu

 1. Rekrutację nauczycieli przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w Szkole Podstawowej nr 14 w Bydgoszczy, powołana przez dyrektora szkoły.

 2. Termin rekrutacji określony będzie w ogłoszeniu o naborze, zamieszczonym w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 14 w Bydgoszczy oraz na stronie internetowej: www.sp14.bydgoszcz.plw każdym roku szkolnym obejmującym okres realizacji projektu.

 3. Wykaz wsparcia realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 14 w Bydgoszczy

  1. Szkolenia w zakresie:

 • dydaktyki matematyki,

 • wykorzystania narzędzie TIK w edukacji,

 • programowania i robotyki,

 • eksperymentu przyrodniczego,

 • potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

 1. Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest:

 1. osobistezłożenie wypełnionego i podpisanego przez nauczyciela formularza zgłoszeniowego w sekretariacie szkoły, ul. Żmudzka 12 Bydgoszcz lub u koordynatora szkolnego Anny Bross-Krymer.

 1. Kryteria formalne:

  1. Nauczyciel uczy w szkole podstawowej objętej projektem.

  2. Nauczyciel I i/lub II etapu edukacji.

 2. Kryteria premiujące:

  1. Chęć podniesienia kompetencji – 1 pkt.

  2. Nauczyciel posiada rekomendacje Dyrektora szkoła – 1 pkt.

  3. Kolejność zgłoszeń.

 3. Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządza się protokół wraz z listą podstawową i rezerwową osób, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie. W przypadku rezygnacji uczestnika jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.

 4. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej nr 14 w Bydgoszczy

 5. Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

 6. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie może zrezygnować z uczestnictwa, składając u szkolnego koordynatora projektu stosowne oświadczenie.

 

 1. Postanowienia końcowe

 1. Bieżące informacje na temat szkoleń i kursów realizowanych w ramach projektu będą publikowane na stronie internetowej szkoły www.sp14.bydgoszcz.pl oraz www.edurewolucja.pl.

 2. Za kontakt z uczestnikami projektu w zakresie szkoleń i kursów odpowiada Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli.