ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BYDGOSZCZ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Opublikowano: 2019-02-11 15:52, Numer artykułu: 10223 , Autor: J.Smolibowska

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BYDGOSZCZ ORAZ HARMONOGRAM REKRUTACJI
NA ROK SZKOLNY 2019/2020 (ZAŁĄCZNIKI)
Podstawa prawna
Zasady przyjęć do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz, zostały opracowane w oparciu o zapisy:
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.);rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek;
uchwały Rady Miasta Bydgoszczy nr XLI/855/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Bydgoszcz, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
Informacje ogólne
W roku szkolnym 2019/2020 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w roku 2012. Na wniosek rodziców, naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat w przypadku, kiedy korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzający rok szkolny w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 ustawy Prawo Oświatowe oraz zatrudniających pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

www.bydgoszcz.podstawowe.vnabor.pl