Bezpieczeństwo - informacje dla rodziców.

Opublikowano: 2019-06-12 22:54, Numer artykułu: 13991 , Autor: J.Smolibowska

 

Opracowane przez  Panią Małgorzatę Szymczak. 

Informacja do rodziców.

Na terenie naszej szkoły celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom wynikających z przepisów prawa oświatowego obowiązują

 1. „ Procedury Postępowania Nauczycieli w Sytuacjach Zagrożenia Dzieci i Młodzieży Demoralizacją”. Opublikowano je na stronie Internetowej szkoły 2019-01-11.

 2. Algorytm postepowania w przypadku gdy Policja dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego przebywającego na zajęciach w szkole.

 3. Procedura Postepowania w Sytuacjach zaistnienia Wypadku Ucznia w Szkole Podstawowej nr 14 w Bydgoszczy, opracowana przez Głównego specjalistę ds. BHP Inspektora ds. P.POŻ.

 4. Załącznik nr 1 do Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia – Ogólne Zasady Postępowania przy Udzielaniu Pierwszej Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach.

 5. Procedura Postepowania w Przypadku Złamania przez Ucznia Zakazu Korzystania z Telefonu Komórkowego oraz Innych Urządzeń Rejestrujących Dźwięk, Odtwarzających obraz.

 

Z uwagi na cykl zdarzeń w szkołach na terenie kraju, szkoła podjęła następujące działania:

 1. W klasach przeprowadzono godziny wychowawcze, tematem których były czynniki warunkujące bezpieczeństwo w szkole, procedury zachowania w sytuacjach nadzwyczajnych, obowiązki wynikające z poszanowania drugiego człowieka.

 2. Przeprowadzenie szkoleniowej Rady Pedagogicznej. Temat: „Szkoła w obliczu incydentów krytycznych oraz sytuacji kryzysowych – przygotowanie i reagowanie”.

 3. Udział pedagoga szkolnego w spotkaniu przedstawicieli placówek oświatowych i Policji, celem którego było przypomnienie obowiązujących przepisów prawnych regulujących postepowanie w sprawach nieletnich, w tym szczególnie w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu uczniów oraz usprawnienie wspólnie podejmowanych działań.

W myśl ustaleń podjętych na w/w spotkaniu

 • szkoła w swoich działaniach prowadzi działania z wykorzystaniem Ustawy o Postepowaniu w Sprawach Nieletnich

 • Jeżeli uczeń, na terenie szkoły, będzie w posiadaniu ostrego narzędzia typu: scyzoryk, nóż itp. , będzie chciał się nim np. pochwalić pokazując innym uczniom lub będzie chciał go użyć szkoła , bez zwłoki, informuje o tych faktach Sąd Rodzinny i Komisariat Policji Bydgoszcz – Śródmieście Ogniwo Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii.

 • Jeżeli uczeń, na terenie szkoły, użyje jakiegokolwiek ostrego narzędzia szkoła wzywa na interwencję Pogotowie Ratunkowe, jeżeli wymaga tego sytuacja, oraz patrol Policji.

 • Jeżeli zachodzi podejrzenie o zażyciu przez ucznia substancji uzależniającej – narkotyki, dopalacze, szkoła wzywa Karetkę Pogotowia oraz patrol Policji.

 • Jeżeli zachodzi podejrzenie, że uczeń jest pod wpływem alkoholu, szkoła wzywa na interwencję Patrol Policji.

Zachowania agresywne: pobicia, bójki i inne zachowania uczniów stanowiące zagrożenie zdrowia i życia uczniów szkoły, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły, powoduje, że szkoła niezwłocznie informuje o tych faktach Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Poniżej przedkładamy wykaz instytucji, które w sytuacjach kryzysowych udzielają pomocy.

 

Instytucje udzielające wsparcia rodzinie, wspierające pracę szkoły.

 

L.P.

 

Nazwa Instytucji

 

Adres

Dane kontaktowe

Uwagi

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 

ul. Sobieskiego 10

85-060 Bydgoszcz

52 322-52-06

Opiekun szkoły P. Karolina Gawlik

 

Wojewódzka Poradnia Zdrowi Psychicznego poradnia dla Dzieci i Młodzieży

 

ul. Sułkowskiego 48A

Bydgoszcz

52 370-23-34

 

 

Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci i Młodzieży

 

ul. Kurpińskiego 1

52 585-72-56

 

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i Młodzieży

ul. Stawowa 1

85-323 Bydgoszcz

 

52 373-85-86

52 373-64-79

 

 

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii. Poradnia Profilaktyki i Pomocy Rodzinie

 

ul. Gajowa 43

85-087 Bydgoszcz

52 371-19-08

 

 

Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej

 

ul. Morska 2

52 342-12-14

 

 

Komisariat Policji Bydgoszcz – Śródmieście

Ogniwo Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii

 

Ul. Poniatowskiego 5

85-671 Bydgoszcz

52 588-11-49

 

 

Sąd Rejonowy

Wydział V Rodzinny i Nieletnich

 

ul. Grudziądzka 45

Bydgoszcz

 

 

 

Sąd Rejonowy

Wydział V Rodzinny i Nieletnich

 

Ul. Piotrowskiego 7

Bydgoszcz

 

Kuratorzy sądowi

 

Straż Miejska

 

 

ul. Leśna

Bydgoszcz

52 58-59-829

Numer alarmowy

986

11.

Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”

ul. B. Śliwińskiego dawniej Przodowników Pracy

85-843 Bydgoszcz

52 375-54-05

 

 

Opracowała Małgorzata Szymczak