WOLONTARIAT

Opublikowano: 2019-01-11 22:04, Numer artykułu: 9306 , Autor: J.Smolibowska

Regulamin Szkolnej Grupy Wolontariatu przy Szkole Podstawowej nr 14 w Bydgoszczy

Postanowienia ogólne.

1. Wolontariat- to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych.

2. Wolontariusz- osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

3. Wolontariuszem Szkolnej Grupy Wolontariatu przy SP14 w Bydgoszczy może być uczeń najstarszej klasy w szkole, nie sprawiający kłopotów wychowawczych, systematycznie biorący udział w akcjach wolontariatu. Wyjątkowo, za zgodą opiekunów Szkolnej Grupy Wolontariatu, członkami tej grupy mogą zostać uczniowie klas 6 i 7.

4. Wolontariat Szkolny- inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

Cele i działania.

1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.

2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

3. Kształtowanie postaw prospołecznych.

4. Rozwijanie empatii, zrozumienia.

5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.

8. Angażowanie się na działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym akcyjnym.

Prawa wolontariusza.

1. Do Szkolnej Grupy Wolontariatu może należeć młodzież Szkoły Podstawowej nr 14 w Bydgoszczy.

2. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.

4. Członkowie Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.

5. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.

6. Wolontariusze mogą być nagradzani za swoją pracę.

Obowiązki wolontariusza.

1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie oraz podpisać zobowiązanie wolontariusza (załącznik I).

2. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach.

4.Wolontariusze zobowiązani są do systematycznego uzupełniania książeczki Wolontariusza, w której wpisują udział w akcjach wolontariatu.

5. Zaświadczenie otrzyma tylko ten wolontariusz, który weźmie udział w minimum 10 akcjach Szkolnej Grupy Wolontariatu, wpisanych do ww. książeczki i potwierdzonych podpisem opiekuna.

3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.

4. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.

5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.

6. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.

7. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnej Grupy Wolontariatu.

Nagradzanie wolontariuszy.

1. Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:

a) wyrażenie uznania słownego;

b) pochwałę na forum szkoły;

c) pochwałę wpisaną do e-dziennika.

2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

Rezygnacja z pracy w wolontariacie.

1. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie.

2. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica.

Załącznik I- Zobowiązanie wolontariusza.

Przystępując do Szkolnego Wolontariatu oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz zasady pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Wolontariatu Szkolnego oraz sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań.

***

Plan pracy Szkolnej Grupy Wolontariatu

działającej w Szkole Podstawowej nr 14 w Bydgoszczy

Rok szkolny 2018/2019

 1. Udział w akcji charytatywnej Hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy.

 2. Pomoc w przeprowadzeniu akcji zorganizowanej przez świetlicę szkolną (inicjator i pomysłodawca Pani Aleksandra Kaźmierczak)- zbiórka i sadzenie sadzonek tulipanów z okazji 100-tnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

 3. Akcja pomocy dla starych, schorowanych psów ze schroniska w Wojnowie.

 4. Współpraca z Towarzystwem Miłośników Miasta Bydgoszczy-kwesta na renowację bydgoskich nekropolii.

 5. Systematyczna opieka i prace porządkowe opuszczonego groby powstańca wielkopolskiego na cmentarzu na Bartodziejach

 6. Szlachetna Paczka- ogranizacja i przeprowadzenie akcji szkolnej.

 7. Zbiórka artykułów żywnościowych dla Banku Żywności w Chojnicach.

 8. Szkolna, całoroczna zbiórka nakrętek dla Patryka.

 9. Dyżury w szatni szkolnej w okresie jesienno zimowym.

 10. Zbiórka środków czystości, odzieży, materiałów opatrunkowych dla osób bezdomnych.

 11. WOŚP- zbiórka w szkole.

 12. Akcja charytatywna ,,Pomoc dla rodaków z Litwy’’.

 13. Zbiórka dla dzieci z Hospicjum Sue Ryder w Fordonie- dwie akcje.

 14. Polska Akcja Humanitarna – wg. harmonogramu ww. organizacji.