Opłaty

Opublikowano: 2019-01-11 15:59, Numer artykułu: 9269 , Autor: J.Smolibowska

 

 LINK DO KARTY MAGNETYCZNEJ>KLIK<


 

Duplikaty

Na podstawie § 26 ust. 3 Rozporządzenia MEN

z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97 poz. 624) oraz w oparciu o

 ustawę z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm. – załącznik do ustawy)


•za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego

pobiera się opłatę w wysokości 26 zł

 

za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

pobiera się opłatę w wysokości 9 zł

 

Opłaty wnosi się na rachunek bankowy Szkoły

 42 1240 6452 1111 0010 7469 6573

 


 

Obiady
  1. Opłata za jeden obiad wynosi 4,50 zł.

  2. Opłatę za obiady należy uiścić w ciągu pierwszych 3 dni roboczych danego miesiąca, którego dotyczy opłata.

  3. Opłatę za obiady uiszcza się tylko na konto bankowe szkoły o numerze:

 

71 1240 6452 1111 0010 4799 9517

 

      4.Przelew należy opisać wg wzoru:

                    Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 14 w Bydgoszczy

                    Tytułem: opłata za obiady (podajemy imię i nazwisko dziecka)

  1. Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do terminowego i regularnego wnoszenia opłat.

  2. Rodzic (opiekun) może zgłosić odliczenia obiadów z tytułu nieobecności dziecka w szkole, wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu osobistym bądź telefonicznym u intendenta. Ilość dni liczona jest od dnia następnego od zgłoszenia, odliczone są tylko nieobecności od 3 dni.

  3. W przypadku nieobecności w szkole ucznia korzystającego z obiadów, niewykorzystana opłata za obiady będzie rozliczona w następnym miesiącu rozliczeniowym.

  4. Zwrot poniesionych kosztów następuje z powodu choroby lub innych przypadków losowych. W przypadku nieuzasadnionej lub niezgłoszonej nieobecności na obiedzie, uiszczona z góry opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi.